UWAGA WSTĘPNA !
Na lekcji nie wolno posługiwać się żadnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi (telefony komórkowe, tablety itp.) oraz innymi urządzeniami, umożliwiającymi nagrywanie bądź edytowanie obrazu lub dźwięku.


Zasady wystawiania ocen z przedmiotów branży elektryczno-elektronicznej


           Uczniowie są oceniani na podstawie:

 1. Sprawdzianów klasowych, które są zapowiadane na tydzień przed terminem
 2. Kartkówek, które nie są wcześniej zapowiadane i mogą odbyć się na dowolnej lekcji z danego przedmiotu oraz na których obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji
 3. Wyrywkowych odpowiedzi ustnych uczniów na lekcjach
 4. Oceny zeszytu z notatkami z danego przedmiotu
 5. Dodatkowych prac, jakie uczeń wykonał w szkole lub w domu
 6. Ocena sprawdzianu oparta jest na poprawności rozwiązania określonego zadania (lub zadań), które były przedmiotem sprawdzianu. Nauczyciel stara się tak konstruować zadania, aby było za pomocą punktów (w skali od 0 do 10) oszacować, jaką część tych zadań (lub tego zadania) uczeń wykonał. Na podstawie takiego szacunku wystawiana jest ocena ostateczna według następujących zasad:
       od 0 do 3 punktów ........................................ocena "niedostateczny"
       od 4 do 5 punktów ....................................... ocena "dopuszczający"
       od 6 do 7 punktów ....................................... ocena "dostateczny"
       od 8 do 9 punktów ....................................... ocena "dobry"
            10 punktów .............................................. ocena "bardzo dobry"
 7. Dopuszczalne są oceny oznaczone "plus" lub "minus", liczone do oceny średniej wg. zasady: np. (+4) = 4.25, natomiast (-4) = 3.75.
  Każda ocena wpisana do dziennika elektronicznego posiada wagę "1".
  Zaokrąglanie oceny odbywa się według następującej zasady:

  - jeżeli ocena średnia posiada po przecinku wartość 0,51 lub więcej, jest zaokrąglana "w górę"
  - jeżeli ocena średnia posiada po przecinku wartość 0,5 lub mniej - jest zaokrąglana "w dół"
 8. Przy ocenianiu sprawdzianu klasowego brana jest także pod uwagę estetyka napisanej pracy. UWAGA ! Jeżeli podczas pisania sprawdzianu klasowego nauczyciel stwierdzi, że uczeń pisze pracę niesamodzielnie lub korzysta z niedozwolonych form pomocy, to taka praca jest uczniowi zabierana i oceniona jako "niedostateczny"
 9. W trakcie pisania sprawdzianu niedopuszczalne jest posługiwanie się jakimkolwiek urządzeniem, które umożliwia korzystanie z Internetu lub innych niedozwolonych źródeł informacji. Złamanie tego punktu regulaminu przez ucznia skutkuje oceną "niedostateczny" ze sprawdzianu.
 10. Jeżeli w trakcie oceniania prac nauczyciel stwierdzi ich identyczność (szczególnie w odniesieniu do występujących w nich błędów), to prace takie otrzymują ocenę "niedostateczny"
 11. Po sprawdzeniu pracy przez nauczyciela i jej ocenieniu uczeń ma prawo do jej obejrzenia w obecności nauczyciela. Ocenione prace nie są oddawane uczniom, lecz są archiwizowane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku szkolnego
 12. Zeszyt z notatkami ucznia jest oceniany według następujących zasad:
  1. Musi być podpisany przez właściciela długopisem na wewnętrznej części wierzchniej okładki po lewej stronie u góry.
   UWAGA! Ten fragment okładki nie może nosić śladów jakichkolwiek poprawek (wycierania, zamazywania, wydrapywania, zaklejania i.t.p.) W przypadku stwierdzenia takich działań zeszyt jest oceniony jako "niedostateczny".
  2. Musi zawierać notatki ze wszystkich lekcji, jakie się odbyły do momentu oceny
  3. Notatki muszą być czytelne i przejrzyste
  4. Nauczyciel informuje uczniów o mającej nastąpić kontroli zeszytów na tydzień przed terminem. Jeżeli uczeń nie dostarczy zeszytu w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę "niedostateczny".
  5. UWAGA! Jeżeli uczeń nie może osobiście dostarczyć zeszytu do oceny w dniu, w którym ocena ma się odbyć, powinien dostarczyć go przez osoby trzecie (np. kolegów z klasy)
  6. Zeszyt jest oceniany jeden raz pod koniec danego semestru - przed wystawianiem propozycji ocen semestralnych.

  UWAGA! Ocena wpisana do dziennika nie może być usuwana lub zmieniana. Ocena za ewentualną "poprawkę" jest wpisywana jako kolejna ocena cząstkowa


  Zasady wystawiania ocen na koniec semestru (roku szkolnego)

 13. Ocenę "niedostateczny" otrzymuje uczeń, który:
  1. nie prowadził zeszytu z danego przedmiotu albo prowadził go w sposób niedbały lub nieczytelny
  2. nie był w stanie rozwiązać żadnego proponowanych mu zadań z tego przedmiotu o minimalnym stopniu trudności i przy wydatnej pomocy nauczyciela
  3. nie zaliczył sprawdzianów klasowych w danym semestrze lub posiadał nieusprawiedliwione nieobecności na tych sprawdzianach
 14. Ocenę "dopuszczający" otrzymuje uczeń, który:
  1. prowadził w sposób zadawalający zeszyt z danego przedmiotu
  2. z dużą trudnością rozwiązywał zadania o minimalnym stopniu trudności i przy znaczącej pomocy nauczyciela
  3. wykazywał braki w opanowaniu materiału z danego przedmiotu, ale aktualny stan jego wiedzy z tego przedmiotu nie przekreśla możliwości dalszego kontynuowania nauki w tym kierunku
  4. zaliczył wszystkie sprawdziany klasowe na ocenę co najmniej "dopuszczający"
 15. Ocenę "dostateczny" otrzymuje uczeń, który:
  1. prowadził poprawnie zeszyt z danego przedmiotu
  2. rozwiązywał typowe zagadnienia o niewielkim stopniu trudności z tego przedmiotu przy minimalnej pomocy nauczyciela
  3. zaliczył wszystkie sprawdziany klasowe na ocenę co najmniej "dostateczny"
 16. Ocenę "dobry" otrzymuje uczeń, który:
  1. nie spóźniał się na zajęcia
  2. prowadził dobrze zeszyt z danego przedmiotu
  3. opanował wiadomości określone programem nauczania w stopniu umożliwiającym mu samodzielne rozwiązywanie zadań o średnim stopniu trudności
  4. zaliczył wszystkie sprawdziany klasowe na ocenę co najmniej "dobry"
  5. wykazywał się aktywnością na zajęciach z danego przedmiotu
 17. Ocenę "bardzo dobry" otrzymuje uczeń, który:
  1. nie spóźniał się na zajęcia - bardzo dobrze prowadził zeszyt z danego przedmiotu
  2. opanował pełny zakres wiedzy przewidzianej programem nauczania z tego przedmiotu i potrafi zastosować tę wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów o wysokim stopniu trudności bez pomocy nauczyciela
  3. zaliczył wszystkie sprawdziany klasowe na ocenę co najmniej "bardzo dobry"
  4. wykazywał się dużą aktywnością na zajęciach z danego przedmiotu
 18. Ocenę "celujący" otrzymuje uczeń, który:
  1. nie spóźniał się na zajęcia
  2. prowadził wzorowo zeszyt z danego przedmiotu
  3. zaliczył wszystkie sprawdziany klasowe na ocenę co najmniej "bardzo dobry"
  4. opanował wiedzę z tego przedmiotu znacznie wykraczając poza program nauczania
  5. potrafi wykorzystać tę wiedzę przy rozwiązywaniu problemów o bardzo wysokim stopniu trudności bez pomocy nauczyciela
  6. wynajdywał i rozwiązywał nietypowe problemy dotyczące danego przedmiotu a nie objęte programem nauczania wykazując tym samym duże zainteresowanie przedmiotem
  7. brał udział w olimpiadach przedmiotowych
  8. był bardzo aktywny na zajęciach
UWAGI KOŃCOWE!
 1. Jeżeli uczeń nie był obecny na pisemnym sprawwdzianie wiadomości i w związku z tym nie uzyskał oceny za ten sprawdzian, to w dzienniku elektronicznymw miejscu tej oceny pojawi się data nieobecności ucznia. W takiej sytuacji uczeń jest zobowiązany napisać zaległy sprawdzian na kolejnej lekcji.
  Odstępstwem od tej reguły może być wyłącznie długotrwała i usprawiedliwiona nieobecność ucznia w szkole.

 2. Każda ocena, wpisana do dziennika elektronicznego pozostaje w nim na stałe. Nie może być wymazana lub zmieniana. Jeżeli uczeń chce poprawić otrzymaną wcześniej ocenę, to nowa ocena pojawi się w dzienniku obok poprzedniej - poprzednia ocena nie będzie usunięta.

 3. Ocena końcowa może (ale nie musi !) być średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Decyzja ostateczna (po udzieleniu uczniowi uzasadnienia co do wysokości oceny) należy do nauczyciela prowadzącego zajęcia.