Regulamin pracowni elektrycznej i elektronicznej


           W pracowni prowadzone są zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne z przedmiotów o profilu elektronicznym dla uczniów Technikum Zawodowego i Szkoły Zawodowej. Na zajęciach praktycznych uczniowie mogą mieć do czynienia z napięciami elektrycznymi niebezpiecznymi dla zdrowia i życia, w związku z czym zobowiązani są zapoznać się z regulaminem obowiązującym w pracowni elektrycznej i elektronicznej.

 1. Na początku roku szkolnego uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w pracowni elektronicznej bezwzględnie zobowiązani są zapoznać się z zasadami BHP tejże pracowni. Zasady BHP powinny być własnoręcznie zapisane przez każdego ucznia w jego zeszycie do prowadzenia notatek. Ponadto każdy uczeń, po zapoznaniu się z zasadami BHP ma obowiązek potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie sporządzonym przez nauczyciela. Uczeń, który nie spełni powyższych warunków, nie może uczestniczyć w zajęciach.

 2. Przychodząc na zajęcia w pracowni uczeń powinien być teoretycznie przygotowany do wykonania ćwiczenia oraz znać jego program - tylko pod takim warunkiem może być dopuszczony do wykonania ćwiczenia. Nieuzasadnione spóźnienie, niewłaściwe zachowanie lub choroba wyklucza udział ucznia w zajęciach.

 3. Każdy z uczniów biorący udział w zajęciach musi mieć zeszyt do prowadzenia notatek związanych z przeprowadzanym ćwiczeniem. Sposób prowadzenia zeszytu określa nauczyciel.

 4. Przed każdymi zajęciami uczniowie są zobowiązani sprawdzić swoje stanowiska pracy. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach dotyczących stanowiska pracy należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia. Za wszelkie zniszczenia lub stwierdzone niesprawności stanowiska pracy odpowiadają w takim przypadku osoby, które wykorzystywały to stanowisko na wcześniejszych zajęciach.

 5. W trakcie zajęć uczniom nie wolno samodzielnie opuszczać stanowisk pracy, które zostały im przydzielone. Niedopuszczalne jest bezzasadne poruszanie się po pracowni i przeszkadzanie innym. Opuszczenie pracowni przez ucznia podczas zajęć jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego.

 6. Uczniowie powinni przebywać w pracowni wyłącznie w obecności nauczyciela. W czasie przerw uczniowie zobowiązani są wyłączyć urządzenia elektryczne i opuścić pracownię. Jeżeli sytuacja tego wymaga, urządzenie może pozostać (za zgodą nauczyciela!) włączone.

 7. Po załączeniu zasilania stołu laboratoryjnego jedna z osób ćwiczących powinna zawsze znajdować się w takim miejscu, aby mieć w zasięgu ręki wyłącznik główny zasilania stołu lub całej pracowni i użyć go w razie konieczności

 8. Włączanie i wyłączanie urządzeń elektrycznych w pracowniach przez uczniów (dotyczy to również sprzętu komputerowego) może odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniowi nie wolno podchodzić do tablicy rozdzielczej, na której znajduje się załącznik zasilania całej pracowni. Włączenia i wyłączenia zasilania stołów laboratoryjnych może dokonać tylko nauczyciel.

 9. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach może dokonać awaryjnego wyłączenia zasilania stołu laboratoryjnego lub całej sali, jeżeli zauważy sytuację zagrażającą bezpieczeństwu przebywających tam osób - chodzi tu głównie o porażenia prądem elektrycznym. Bezzasadne użycie awaryjnego wyłącznika zasilania przez ucznia będzie karane odpowiednim wpisem uwagi lub oceny do dziennika. Za ewentualne szkody (w tym także materialne), wynikłe z bezzasadnego wyłączenia zasilania odpowiada uczeń, który tego dokonał.

 10. Uczniom nie wolno dokonywać żadnych napraw, modernizacji czy też zmiany konfiguracji sprzętu zainstalowanego w pracowniach. Możliwe jest to jedynie na wyraźne polecenie i pod kontrolą nauczyciela prowadzącego.

 11. Ćwiczenie należy wykonywać zgodnie z następującymi zaleceniami:
  1. Uczniowie przystępują do łączenia elementów badanego obwodu zgodne z wcześniej przygotowanym schematem.
  2. Nauczyciel sprawdza gotowy układ i jeżeli połączenia są prawidłowe, nakazuje włączyć zasilanie. Uczniowie przystępują do wykonywania.
  3. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie dokonują pomiarów i sporządzają notatki zgodnie z programem ćwiczenia. Należy przy tym zwracać uwagę na prawidłową eksploatację urządzeń i przyrządów pomiarowych.
  4. Po wykonaniu ćwiczenia następuje jego zaliczenie na podstawie omówienia wyników pomiarów. Nauczyciel wystawia oceny biorąc pod uwagę przygotowanie grupy do ćwiczenia, sposób wykonania ćwiczenia i zachowanie się uczniów z grupy podczas wykonywania ćwiczenia. Oceny wraz z uwagami dotyczącymi przebiegu ćwiczenia są wpisywane do protokołu danej serii ćwiczeń.
  5. Demontaż badanego układu może nastąpić po zaliczeniu ćwiczenia i wyłączeniu zasilania stołu laboratoryjnego. Jeżeli pozostaje czas do zakończenia zajęć, to grupa może wykonywać prace dodatkowe (drobne naprawy sprzętu, uporządkowanie wyników pomiarów, przygotowanie sprawozdań itp.)


 12. Uczeń, który nie wykonał ćwiczenia z przyczyn od niego niezależnych, jest zobowiązany zaliczyć to ćwiczenie w późniejszym terminie. Sposób i termin zaliczenia zaległego ćwiczenia określa zainteresowany uczeń po uzyskaniu akceptacji nauczyciela. Zaliczanie zaległych ćwiczeń nie może dezorganizować normalnego toku zajęć w pracowni.

 13. Po wykonaniu serii ćwiczeń, na kolejnych zajęciach następuje zaliczenie serii ćwiczeń. Grupa może przystąpić do zaliczenia serii ćwiczeń jeżeli:
  1. Wykonała wszystkie ćwiczenia z danej serii
  2. Sporządziła jedno sprawozdanie z każdego ćwiczenia


 14. Zasady wykonywania sprawozdań ustala nauczyciel i podaje je do wiadomości uczniów w trakcie trwania pierwszej serii ćwiczeń.

 15. Zaliczenie serii ćwiczeń odbywa się poprzez sprawdzenie:
  1. Wiadomości teoretycznych związanych z wykonywanymi ćwiczeniami serii
  2. Umiejętności montażu układów pomiarowych
  3. Umiejętności wykonywania pomiarów
  4. Umiejętności interpretowania wyników pomiarów i zdjętych charakterystyk


  Nauczyciel może wybrać jedną lub więcej z w/w form sprawdzenia wiadomości. Zaliczenie serii ćwiczeń zakończone zostaje wpisaniem do dziennika po jednej ocenie za każde ćwiczenie z danej serii.

 16. Ocenę pozytywną podczas klasyfikacji półrocznej lub rocznej otrzymuje uczeń, który zaliczył wszystkie serie ćwiczeń przewidziane w tym okresie.

 17. Uczeń lub cała grupa ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu pracowni lub zasad BHP